TÀI LIỆU HAY - CHIA SẺ KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Beginning Collections Views in Swift 5 and iOS

Beginning Collections Views in Swift 5 and iOS

Beginning Collections Views in Swift 5 and iOS
Collections Views là một phần quan trọng trong phát triển ứng dụng di động trên nền tảng iOS. Chúng cho phép chúng ta hiển thị dữ liệu theo cách thức nhanh chóng và dễ dàng cho người dùng cuối. Swift 5 hỗ trợ rất tốt cho việc tạo các Collections Views bao gồm: UICollectionView và UITableView. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách bắt đầu cho việc tạo các Collections Views trên Swift 5 và iOS.

1. Khởi tạo Collections Views

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một đối tượng Collection View trên storyboard và đặt các thuộc tính phù hợp. Tiếp theo, ta có thể tạo một đối tượng UICollectionViewDelegate và UICollectionViewDataSource trong mã lập trình Swift để xử lý dữ liệu hiển thị trên màn hình.

2. Cấu hình Collection Views

Trong AppDelegate.swift, hãy cấu hình nắm tay bộ cảnh ứng dụng để cung cấp việc khởi tạo cấu hình ban đầu cho các Collections Views. Đối với UICollectionView và UITableView, ta có thể sử dụng các lớp con riêng của chúng để quản lý dữ liệu và xử lý sự kiện.

3. Thêm dữ liệu vào các Collections Views

Ta có thể thêm dữ liệu vào danh sách, bảng và công cụ tìm kiếm cho các sản phẩm bằng cách sử dụng API của Swift 5 và các lớp con của Collections Views. Chúng ta có thể chỉ định các ánh xạ giữa dữ liệu và cell bằng cách sử dụng các thuộc tính IndexPath.

4. Hiển thị danh sách sản phẩm

Cuối cùng, ta sử dụng một số chuẩn và các lớp liên quan để hiển thị các danh sách sản phẩm trên Collections Views. Ta có thể sử dụng các thuộc tính layout của UICollectionView và các chi tiết hình dạng của UITableViewCell để điều chỉnh thiết kế và định dạng của danh sách.

Tóm lại, bắt đầu Collections Views trên Swift 5 và iOS rất dễ dàng nếu ta nắm chắc các lớp và thư viện cần sử dụng. Việc thiết lập các Cell, các đối tượng và cấu hình các thuộc tính là những điều quan trọng. Tuy nhiên, một khi ta làm được điều đó, chúng ta sẽ có một siêu mạnh mẽ và linh hoạt cho phép chúng ta hiển thị dữ liệu một cách dễ dàng trên thiết bị di động của mình.
  • Mật khẩu giải nén: tailieuhay.download (nếu có)
  • Xem thêm các tài liệu về NƯỚC NGOÀI tại ĐÂY
  • Xem thêm các tài liệu về TỔNG HỢP tại ĐÂY
BÁO LINK LỖI